Gujarati Thali Combo (6)

Deluxe Gujarati Thali Combo (For 1)
Deluxe Gujarati Couple Thali  (For 2)
Gujarati Single Thali  Combo (For 1)
Gujarati Couple Thali Combo (For 2)
Gujarati Family Thali Combo  (For 4)
Shahi Gujrati Thali Combo  (For 1)

    YOU MAY ALSO LIKE