Dal Baati (6)

Deluxe Dal Bati Single Thali Combo (For 1)
Deluxe Dal Bati Couple Thali Combo (For 2)
Dal Baati Single Thali Combo  (For 1)
Dal Baati Couple Thali Combo  (For 2)
Dal Baati Family Thali Combo  (For 4)
Shahi Dal Baati Thali Combo  (For 1)

    YOU MAY ALSO LIKE